101278232499954
top of page

צוואה הדדית - האם ניתן לבטל אותה?

ראשית נבין כי צוואה הדדית הינה צוואה שבני זוג עורכים כדי להוריש את עזבונם זה לזה ולאחר מכן לצדדים שלישיים או ישירות לצדדים שלישיים. המטרה המרכזית של צוואה הדדית היא להגביל את אפשרות השינוי של הצוואה על ידי מי מהצדדים, ללא ידיעתו של בן הזוג השני. כדי לשנות צוואה הדדית – יש לפעול על פי הוראות ספציפיות בחוק הירושה.

לפיכך, אם מי מהצדדים שינה את צוואתו ההדדית, הדבר הנכון לעשות הוא לבדוק את משמעות השינוי ותוקפו המשפטי, כלומר האם הצוואה ההדדית שונתה בהתאם להוראות החוק וניתן לקיים אותה. בעניין זה, יש הבחנה ברורה בין מצב בו בן הזוג שינה את צוואתו כאשר בן הזוג השני בחיים, לבין מצב בו בן הזוג שינה את צוואתו לאחר פטירת בן הזוג השני .

אם בן הזוג מעוניין לשנות או לבטל צוואה הדדית כאשר בן הזוג השני עדיין בחיים - עליו למסור לבן הזוג השני הודעה בכתב.

במצב זה, יש לוודא כי ההודעה בדבר הביטול או השינוי אכן התקבלה על ידי בן הזוג. אם, למשל, בן הזוג כבר לא במצב של כשירות משפטית, יתכן ולהודעה, אף אם נמסרה לו כדין והתקבלה על ידו, לא תהיה נפקות משפטית.

אם בן הזוג מעוניין לשנות או לבטל צוואה הדדית כאשר בן הזוג השני כבר לא בין החיים - הוא יוכל לעשות זאת רק במצב בו הוא לא יורש את בן הזוג שנפטר. במצב זה, החוק מגדיר שני מצבים: האחד, כאשר העזבון, כולו או חלקו, טרם חולק – יהיה על בן הזוג הנותר בחיים להסתלק מהעזבון הסתלקות כללית ורק אז יוכל לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית. השני, כאשר בן הזוג הנותר בחיים כבר ירש את בן הזוג על בסיס אותה צוואה הדדית – יהיה עליו להשיב לעזבון את כל מה שירש ורק לאחר מכן יוכל לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית.

חוק הירושה מאפשר לבני זוג העורכים צוואה הדדית, להכיל בצוואתם הוראות המאפשרות לשנות או לבטל את הצוואה באופן שונה מהחוק. כך, בני הזוג יכולים לחשוב על נסיבות עתידיות שבגינם ייתכן ויחפצו לשנות או לבטל את צוואתם ולהכיל הוראות אלו בצוואתם ההדדית.

צוואות הדדיות רבות מצאו את דרכן לבית המשפט, וזאת למשל, בשל הוראות לא חוקיות שניתנו בצוואה או בגלל אופן שינוי הצוואה. ככל הליך משפטי, גם הליך כזה, גורר אחריו מאבקים משפטיים אשר גוזלים משאבים רבים כמו זמן, כסף ופוגע ביקרים לנו מכל, בני משפחתנו. לכן, בכל נושא הקשור לצוואות הדדיות, כמו עריכתן, שינוין או ביטולן, אסור לפעול באופן עצמאי, ויש לפנות לעורך דין המומחה בתחום צוואות וירושות.

Commenti


bottom of page