101278232499954
top of page

עורך דין ברכישת דירה מקבלן

ההסכם הסטנדרטי של הקבלן לרוב לא מספק את ההגנות הנדרשות לרוכש הדירה.

עורך דין מטעמכם ינהל עבורכם משא ומתן ויערוך את השינויים המתאימים בהסכם המכר.

מספר בדיקות ושינויים שכיחים שעל העורך דין מטעמכם לבצע:

  • בדיקת זכויות הקבלן על הקרקע והאם קיימת מניעה משפטית או אחרת לבצע את עסקה?

  • האם הקבלן שילם את כל התשלומים החלים עליו פי דין, וכי תשלומים אלו לא יעברו לרוכשי הדירות.

  • האם הרוכש מקבל ערבות בנקאית על תשלומים אותם משלם לקבלן.

  • האם קיים בחוזה הרכישה מנגנון לפיו בעת מסירת החזקה, הערבויות יוחזרו לקבלן, רק לאחר רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש.

  • האם הקבלן קיבל היתר בנייה לפרויקט? ואם לא, האם קיימים בחוזה הרכישה, סעיפים המגנים על רוכש הדירה ומאפשרים לו לבטל החוזה, לקבל חזרה את התשלומים ששולמו לקבלן ואף את שכר טרחתו של עו"ד מטעם הקבלן.

  • האם קיימים סעיפים לפיהם הדירה תימסר לרוכש כאשר תהיה גמורה וראויה (למשל חיבור למערכות מים, חשמל וגז).

  • האם הקבלן התחייב לתת אחריות על כל העבודות בהתאם לתקופת הבדק הקבועה בחוק? למשל: על סדקים עוברים בקירות ובתקרות יש לתת אחריות של חמש שנים.

  • האם יש סנקציות בשל איחור במסירת הדירה? האם יש אפשרות לבטל החוזה בהתקיים תנאים מסוימים?

  • האם קיים סעיף לפיו חלקו של רוכש הדירה יוחרג ("אישור החרגה סופי") מהשעבוד הכללי של הקבלן מול הבנק אם זה ישלים את כל כספי התמורה (הרי שגם הקבלן מקבל מימון בנקאי בתמורה לשעבוד הקרקע) .

מדובר ברשימה חלקית בלבד ואינה ממצה ולכן יש להיוועץ באופן פרטני לפני כל עסקה עם עו"ד המתמחה בדיני מקרקעין.

コメント


bottom of page