101278232499954
top of page
צוואות וירושות

צוואות וירושות

תחום הצוואות והירושות נוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו, הואיל וכל כל בני האדם בשלב מסוים מסיימים את חייהם. דיני הצוואות והירושות מסדירים את האופן שבו אדם מעביר הלאה את רכושו לאחר מותו. 

צוואה היא בעצם מסמך משפטי בה אדם מורה איך יחולק עזבונו לאחר מותו. עזבונו של אדם כולל נכסי מקרקעין ומיטלטלין, כספים, זכויות וחובות שצבר האדם בחייו. בנוסף, ניתן להביע רצון בתחומים שאינם משפטיים או כספיים, לדוגמה הבעת רצון בעניין קבורתו של המצווה.

אם האדם נפטר ולא הותיר אחריו צוואה, רכושו יחולק בהתאם לחוק הירושה, הקובע את זהות היורשים על פי דין, את סדר הירושה ואת כללי העדיפות בין היורשים. עוד קובע חוק הירושה כיצד מתחלק העזבון, מהי זכות הירושה של בן זוג, כיצד מתבצעת חלוקת העזבון בין צאצאים, בין אחים, בין נכדים וכיצד יש לחלק את נכסי העיזבון, לדוגמה את דירה המגורים של הנפטר. 

בשני המקרים, במות האדם, היורשים על פי צוואה או על פי דין רשאים להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה למתן צו קיום צוואה או צו ירושה. בקשה למתן אחד הצווים אינה סוף פסוק. צד שיראה עצמו נפגע מן הצו המבוקש, יכול להגיש התנגדות לצו ירושה או התנגדות לצו קיום צוואה ולגרום לכך שלא יינתן הצו המבוקש. במצב זה, ההתנגדות תועבר לבית המשפט לענייני משפחה (במקרים מסוימים גם לבית הדין הרבני) ותידון שם כהליך משפטי, אשר עלול לגרור אחריו משאבים רבים וסכסוכים משפחתיים. 

עולם הצוואות הינו עולם מורכב ביותר הצופה פני עתיד ובשל כך, כולל היבטים רבים. גם אם נדמה לנו שאנו צריכים צוואה "פשוטה", חשוב לדעת כי יש דרכים רבות ומגוונות לפסול צוואות או לסכל קיומן, גם כאלה שחשבנו שהן "פשוטות". באמצעות עריכת צוואה, האדם שולט במה שיעשה ברכושו לאחר מותו. מומלץ לערוך צוואה בכל גיל (בגיר), בייחוד בשל העובדה כי את הצוואה יש לערוך בעודנו כשירים משפטית וצלולים.  כאשר מדובר בהורים לילדים קטינים או אף במשפחות חד הוריות – החשיבות לעריכת צוואה היא לעיתים, קריטית. חשוב ביותר להיעזר בעורך דין המומחה בתחום הצוואות כדי שזה יערוך צוואה ההולמת את הנסיבות, וכזו שלא ניתן יהיה לפסול או לסכל את קיומה לאחר מות האדם, ובכך למנוע סכסוכים משפחתיים, אותם ניסינו למנוע מלכתחילה. 

משרדנו מתמחה בתחום דיני הצוואות והירושות ונותן שירותים משפטיים:

  • עריכת צוואות

  • הגשת בקשות למתן צו ירושה או צו לקיום צוואה

  • הגשת התנגדויות וניהול הליכים בבית המשפט

  • עריכת הסכם חלוקת עזבון

bottom of page