101278232499954
top of page
שניידר אלכסנדרובסקי משרד עורכי דין

ייפוי כוח מתמשך ואפוטרופסות

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר בעודו צלול וכשיר משפטית, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו.

האדם הממנה בוחר מרצונו, בעודו מסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו הרפואי יתדרדר ואינו יהיה מסוגל לעשות זאת. הידרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מסיבות שונות כמו תאונה, דמנציה, מוגבלות נפשית או שכלית ועוד.

הממנה יכול למנות מיופה בייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו - האישיים, הרפואיים והרכושיים או  לחלק מהם.

ייפויי כוח מתמשך מהווה חלופה להליך המוכר של מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט, הליך אשר מיועד לשלב בו האדם כבר איבד את צלילותו וכשירותו המשפטית ובית המשפט נדרש למנות לו אפוטרופוס בהתאם לצורך ולפי שיקול דעתו ולא לפי בחירת האדם. בעצם, באמצעות עריכת המסמך ייפוי כוח מתמשך מתייתר הצורך לפנות בעתיד לבית המשפט.

עריכת ייפוי הכוח המתמשך והחתימה עליו מתבצעות בפני עורך דין אשר עבר הסמכה ייעודית של האפוטרופוס הכללי.

משרדנו הוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך על ידי האפוטרופוס הכללי וכן לתת מענה חלופי באמצעות כלים משפטיים כמו אפוטרופסות וקבלת החלטות נתמכת.

bottom of page